Tuesday, 20 March 2012

Indeks Kebebasan Akhbar

KEBEBASAN MEDIA

 PENGENALAN

Media massa merupakan alat yang digunakan dalam penyampaian pesanan dari sumber kepada khalayak (penerima) dengan menggunakan alat-alat komunikasi mekanis seperti surat khabar, filem, radio dan televisyen (Cangara, 2002). Media massa juga merupakan faktor lingkungan yang mengubah perilaku khalayak melalui proses pelaziman klasik, pelaziman operan atau proses imitasi (belajar sosial). Selain itu, dua fungsi dari media massa adalah media massa memenuhi keinginan akan fantasi dan informasi (Rakhmat, 2001).
Antara jenis media massa ialah terdapat media yang berorientasikan pada aspek penglihatan (verbal visual) misalnya media cetak. Aspek pendengaran (audio) semata-mata seperti radio, iaitu bersifat verbal vokal. Manakala pada pendengaran dan penglihatan pula adalah seperti televisyen, filem dan video yang bersifat verbal visual vokal (Liliweri, 2001). Selain itu, menurut Effendy (2000) menyatakan bahawa media massa digunakan dalam komunikasi apabila komunikasi berjumlah banyak dan bertempat tinggal jauh. 
 
Umumnya, media massa yang banyak digunakan dalam kehidupan seharian adalah seperti surat khabar, radio dan televisyen yang memainkan peranan dalam bidang informasi, edukasi dan rekreasi atau dalam istilah lain penerangan, pendidikan dan hiburan. Media massa digunakan oleh semua golongan masyarakat dan diterima kewujudannya. Jadi untuk menyebarkan informasi, media massa sangat efektif yang dapat mengubah sikap, pendapat dan perilaku komunikasi.
Media massa juga merupakan alat komunikasi yang boleh menyebarkan pesanan secara serentak, cepat kepada masyarakat yang luas dan menyeluruh. Kelebihan media massa berbanding dengan jenis komunikasi yang lain adalah ia boleh mengatasi kekangan waktu dan ruang. Bahkan media massa mampu menyebarkan pesanan dengan cepat pada waktu yang tidak terbatas (Nurudin, 2007.